Bomax B.V. - Machineveiligheid en veiligheidssignalering

Home

Veiligheidsstickers Machinehandleiding


Veiligheid op het werk

In de nationale wetgeving van o.a. Nederland en België zijn Europese richtlijnen opgenomen met het doel de werkplek veiliger te maken en daardoor het aantal ongevallen te verlagen.
Als leverancier en/of werkgever, dient u aan die wettelijke Europese richtlijnen te voldoen.
Een goed veiligheidsbeleid is hierbij noodzakelijk. De leverancier moet een veilig product leveren (CE-gemarkeerd). 
De gebruiker (werkgever) moet het product veilig ter beschikking stellen aan de werknemer.
 

De Machinerichtlijn 2006/42/EG schrijft een dwingende volgorde voor tot het bereiken van het gewenste veiligheidsniveau van een machine bij het ontwerpen en ter beschikking stellen van machines.

Machinerichtlijn bijlage I, paragraaf 1.1.2.b:
1. Risico’s uitsluiten of zoveel mogelijk beperken door uitgekiend ontwerp.
2. Beveiligingsmaatregelen treffen voor risico’s die niet kunnen worden uitgesloten.
3. Informeren van de gebruiker met betrekking tot overige risico's.

De machinerichtlijn vereist dat de gebruikers van de machine worden gewaarschuwd voor eventuele restrisico's die zelfs blijven bestaan na een correcte risicoanalyse en risicoreductie. 
Niet alles kan worden opgelost of worden afgeschermd. De functionaliteit moet kunnen blijven bestaan. 

Veiligheidsstickers en instructies maken deel uit van deze oplossingen.

De Richtlijn Arbeidsmiddelen is wetgeving voor de gebruiker. Nadat een product veilig is geleverd door de leverancier, met CE-markering, dient de gebruiker deze machine/dit arbeidsmiddel veilig ter beschikking van de werknemer te blijven stellen. 
De werkgever dient hierop systematisch, goed onderbouwd en bewijsbaar te controleren.

Richtlijn Arbeidsmiddelen, Verplichtingen van de werkgevers, Artikel 3, Algemene verplichtingen:
De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat arbeidsmiddelen die in de onderneming en/of de inrichting ter beschikking van de werknemers worden gesteld, geschikt z
ijn voor het uit te voeren werk of daartoe behoorlijk zijn aangepast, zodat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers tijdens het gebruik van deze arbeidsmiddelen kunnen worden gewaarborgd.

De Richtlijn Veiligheids- en/of Gezondheidssignalering (92/58/EEG), geeft de minimum voorschriften waaraan de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk moet voldoen.

1. De werkgever moet voorzien in of zich vergewissen van het bestaan van een veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk die voldoet aan het bepaalde in deze richtlijn, wanneer risico’s niet kunnen worden voorkomen of niet voldoende kunnen worden beperkt door de collectieve  technische beschermingsmiddelen of door maatregelen, methoden of handelwijzen in de sfeer van de werkorganisaties.

De veiligheidsstickers uit het assortiment voldoen aan de bovengenoemde richtlijnen. 

Behalve de intrinsieke kenmerken speelt ook de herkenbaarheid van het pictogram een rol. 
De werknemer (Operator) dient in één oogopslag het gevaar of de restrictie te herkennen!
De veiligheidspictogrammen zijn ontworpen overeenkomstig de Europese geharmoniseerde normen voor veiligheid van machines en werkplek, te weten EN-IEC 61310-1 en 2:2008, en overeenkomstig nationale normen EN 3011:2021 en DIN 5381 (kleuren).

 Naar boven